RoBiN OIL

Návrh smlouvy

RoBiN OIL s.r.o.

Libušina 172

272 03 Kladno

IČO: 49 82 35 74

DIČ: 030 - 49823574

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Kladno, č.ú. 2179710297 10100

registrace: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32142

jednající: Jiří Zoubek

(dále jen prodávající)

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: xxx xx xxx     DIČ: CZ – xxxxxxxx

bankovní spojení: xx-xxxxxxxxx /xxxx , xxxxxxxxxxxxxx

registrace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , oddíl x , vložka xxxx

jednající : p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnosti

(dále jen kupující)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku, vztahujících se na předmět této smlouvy následující

KUPNÍ SMLOUVU

KS č.:   RO – KR –xxxx/20xx
I. DEFINICE,VÝKLAD POJMŮ

Platt's .... rozumí se přehled evropských a světových cen ropných výrobků, vydávaný společností McGRAW HILL

Mean .... rozumí se průměrná hodnota kotované ceny Platt's v cenovém přehledu pro

danou komoditu, zaokrouhlená na dvě desetinná místa

FOB ...            rozumí se definice dodací parity dle mezinárodních pravidel pro výklad

dodacích doložek INCOTERMS 2000

FCA ...            rozumí se definice dodací parity dle mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2000

Barges ... mezinárodně akceptovaný pojem pro způsob dopravy nebo upřesnění cenové kotace, vydávané společností McGRAW HILL

ČNB ....          rozumí se Česká Národní Banka, tj. ústřední banka České republiky

Kurz CZKlUSD.. hodnota české koruny vůči americkému dolaru, vyhlašovaná v pracovních dnech ČNB

Expediční terminál .. místo společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. a ČEPRO, a.s., vhodně technicky upravené pro odběr ropných výrobků , zpravidla do autocisteren.

Objednávka..   dokument upřesňující mimo jiné objem, čas, způsob dopravy, kvalitu, místo odběru zboží a mající náležitosti objednávky podle platných předpisů, zejména obchodního zákoníku.

PRIBOR ASK 1 týden.... hodnota úrokové míry pro 1 týden, vyhlašovaná ČNB v pracovních dnech

Prem Unl ...    hodnota kotace ceny pro benzín automobilový bezolovnatý s oktanovým číslem 95. Tato hodnota kotace se použije pro výpočet ceny automobilového benzínu BA 95 SUPER ( Eurosuper ). Pro prodávané výrobky budou použity dostupné kotace s publikovanou diferencí.

Reg Unl....      hodnota kotace ceny pro benzín automobilový bezolovnatý s oktanovým číslem 91. Tato hodnota kotace se použije pro výpočet ceny automobilového benzínu BA 91 SPECIAL nebo pro BA 91 NORMAL. Pro prodávané výrobky budou použity dostupné kotace s publikovanou diferencí.

ULSD ...         hodnota kotace ceny pro motorovou naftu pro výpočet ceny motorové nafty tř. B, D, F. Pro prodávané výrobky budou použity dostupné kotace s publikovanou diferencí.

IP ...             prémium tuzemského trhu v USD za 1 metrickou tunu, vystihující obvyklé náklady prodávajícího na dopravu, skladování a administrativu na tuzemském trhu.

IP 1           prémium tuzemského trhu v Kč nutné pro zajištění všech logistických nákladů potřebných na 1 l PHM

SPD ...         hodnota spotřební daně, vyjádřená v Kč na 1000 1 ropného produktu při 15 °C dle souvisejícího zákona

DPH...         sazba daně z přidané hodnoty, vyjádřená v procentech dle platného zákona.

CP...           cena zboží sjednaná pro fakturaci jednotlivých dodávek v průběhu časového období

 

PT...           aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací Platts Barges FOB Rotterdam Mean z kalendářního týdne předcházejícího týdnu dodávky pro výpočet ceny.

KT...           aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací kursu CZK/USD vydaných Českou národní bankou v kalendářním týdnu předcházejícím týdnu dodávky.

DR...           referenční hustota.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je ze strany kupujícího nákup a ze strany prodávajícího prodej rafinérských výrobků specifikovaných níže:

benzín automobilový bezolovnatý: BA 91 Speciál, BA 91 N Normal
benzín automobilový bezolovnatý: BA 95 N Natural
nafta motorová

(dále jen zboží)

Prodej je zajišťován na všech čerpacích stanicích sítě RoBiN OIL na základě vystavených odběrových-kreditních karet RoBiN OIL.

 

2.1 Množství

Předpoklad prodeje v období kalendářního měsíce je cca xx.000 – xx.000 litrů PHM   + - 10%

Obě strany se zavazují neprodleně informovat protistranu v případě, že jsou jim známy informace, které zabrání nebo mohou změnit splnění předpokládaného množství.

Jakákoliv změna množství požadovaná jednou stranou musí být sdělena písemně druhé straně. Dosáhnou-li strany dohody, nově odsouhlasené množství bude platné od data podpisu příslušného dodatku oběma stranami. Pokud se strany nedohodnou, zůstává v platnosti původně dohodnuté množství.

2.2 Nominace zboží

Množství zboží k dodávce je k dispozici na všech čerpacích stanicích RoBiN OIL na území ČR.

Nominace množství pro jednotlivé měsíce není požadována

 

2.3 Jakost

Prodávající garantuje dodržení jakosti dodaného zboží pro jednotlivé výrobky, a to dle ČSN EN 228 u automobilových benzinů a ČSN EN 590 u motorové nafty při respektování normou stanovené přesnosti měření a povolené tolerance stanovení mezi různými laboratořemi.

Prodávající bude uchovávat vzorky výrobku minimálně 14 dní od data expedice zboží za účelem případné reklamace.

 

III. CENA

 

Cena zboží je odvozena z ustanovení předpisů prodávajícího platných v době jejího určení pro obchodování s předmětným druhem zboží na území ČR. Cena je dohodnuta v Kč za dohodnutou jednotku 1000 1 při 15 °C a je placena v Kč.

K ceně zboží budou současně účtovány veškeré daně dle platných zákonů v ČR. Sazby daní se mění pouze změnou zákona dle legislativy platné v ČR. Stávající sazby daní jsou :

SD (spotřební daň – 10.950 Kč / 1000 l MONA   a   12.840 Kč / 1000 l BA )

DPH je stanovena pro zboží , které je předmětem smlouvy sazbou 20% .

Cena zboží je prodávajícím stanovena vždy pro jeden týden s platností od úterý do pondělí včetně. Prodávající oznámí novou cenu nejpozději 1 pracovní den před 1. dnem nové platnosti ceny, tj. zpravidla v průběhu pondělí do 16.00 hod. na e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxx.cz . V případě, že vzhledem k delší souslednosti dnů pracovního klidu a dnů pracovního volna nebude možno stanovit cenu dle těchto principů v dostatečném předstihu nebo cena nebude prakticky aplikovatelná, sdělí prodávající současně s posledně vyhlašovanou cenou interval jejího trvání.

Výpočet ceny zboží se provede dle následujícího vzorce:

Cp = ((PT + IP ) * KT) * DR /1000 + IP1

 

Ba   91

Ba 91N

BA 95 N

MONA

IP v USD

55

55

55

65

IP 1 v Kč

800

800

800

800

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají pravidelné týdenní ceníky, které obdrží kupující každý týden se specifikací konečné ceny za 1 litr PHM – v členění dle uvedené specifikace předmětu dodávky.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOST CENY

Doba splatnosti faktur je 5 dnů ode dne zdanitelného plnění .

Zdanitelným plněním se rozumí, den vystavení faktury.

Ke každé vystavené faktuře obdrží kupující přílohu s přesným rozpisem odběrů v členění

SPZ – dopravního prostředku

Čerpací stanice – středisko

Den + hodina odběru

Množství + druh odběru

Případné další informace dle požadavku kupujícího

 

V případě zpoždění platby kupujícího sjednává se smluvní pokuta ve výši 18% p.a. počítáno za každou jednotlivou fakturovanou dodávku. Tato smluvní pokuta se nezapočítává proti případné náhradě škody.

 

Kupující se zavazuje pro účely pojištění plnění závazků vyplývajících z této smlouvy poskytnout potřebné informace a dokumenty, eventuelně další součinnost. Pro zajištění relevantní garance realizovaných dodávek je stanovena finanční jistota ve výši xxx.000 Kč.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY

Místem plnění je prodejní místo – čerpací stanice. uvedená v objednávce. Přechodem vlastnických práv a rizik za zboží se pro účely této smlouvy rozumí toto prodejní místo.

Vlastní odběry pohonných hmot probíhají dle technického popisu v příloze této smlouvy.

Přílohy smlouvy:      

 1. Karta RoBiN OIL – Partner
 2. Pokyny k používání karet RoBiN OIL - Partner
 3. Povinnosti prodávajícího
 4. Povinnosti kupujícího
 5. Přesná specifikace pro vystavení jednotlivých karet

 

 

VI. TRVÁNÍ SMLOUVY

 

Smlouva je uzavřena s účinností od xx.xx.20xx , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou stanovenou na dobu 3 měsíců, která začíná plynout od prvého dne následujícího kalendářního měsíce po jejím doručení protistraně. Výpověď mohou obě smluvní strany podat bez uvedení důvodu.

 

 

 

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ STANOVENÍ

 

Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou výpisy z OR obou smluvních stran, dále bezpečnostní listy výrobků, vydané v souladu s platnými předpisy, které tvoří přílohu této smlouvy a které jsou kupujícímu známy, což kupující stvrzuje podpisem této smlouvy. Další nedílnou součástí jsou přílohy uvedené v čl.V.

 

Aktivní odběrové karty – dle přesné specifikace kupujícího – která je přílohou smlouvy – budou vydány po podpisu této smlouvy a složení uvedené zálohy na odběry PHM.

 

 

Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran, dodatky a ujednání učiněné ústně jsou neplatné.

Práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí jsou závazné pro a proti právním nástupcům obou stran.

K převodu práv a povinnosti smluvní strany této smlouvy na třetí stranu je nutný písemný souhlas druhé smluvní strany. Bez tohoto souhlasu je převod práv neplatný. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě se řídí Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom).

 

 

Přílohy

Výpisy z OR , Bezpečnostní listy výrobků

Přílohy 1.- 5. dle čl. V. této smlouvy

Pravidelné týdenní ceníky

V Kladně, dne                                                       V Kladně dne

 

RoBiN OIL s.r.o.                                                  XXXXXXXXXXXXXX                                                                                             Jiří Zoubek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GŘ a jednatel společnosti                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

.....................................................                  .....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti prodávajícího

 

 

Prodávající se zavazuje za účelem řádného plnění smlouvy :

 

 

 1. provádět autorizaci jednotlivých karet vydaných "Prodávajícím" kupujícímu pomocí svého zařízení
 2. provádět zúčtování provedených transakcí - provádět fakturaci na kupujícího v pravidelném intervalu 7-mi dnů t.z. vždy ke každému ultimu týdne, za předpokladu dodržení všech povinností ze strany kupujícího.
 3. Vybavit kupujícího kartami RoBiN OIL, které jsou majetkem "Prodávajícího" a provádět jejich kontrolu. Seznam a předávací protokol tvoří přílohu č.1. této smlouvy.
 4. Přílohou faktury bude podrobný rozpis uskutečněných zdanitelných plnění - t.z. odběrů pohonných hmot - v členění

-            SPZ

-            středisko odběru

-            množství a druh PHM

-            částka v Kč

-            číslo platební karty.

 1. Aktivně spolupracovat s kupujícím proti zneužívání pohonných hmot tankovaných na platební karty kupujícího - t.z. kontrola tankování dle SPZ - kontrola tankování do kanystrů apod. Při jakémko-li nestandardním postupu   se zavazuje upozornit kupujícího.
 2. "Prodávající" bude tuto smlouvu pravidelně aktualizovat Dodatky ke smlouvě, v kterých budou uvedena střediska - resp. Čerpací stanice RoBiN OIL kde jsou platební karty akceptovány. Ke dni účinnosti této smlouvy bude prováděna akceptace platebních karet na ČS :

stř.č.11 - sř.89

 

 

Specifikace je uvedena v příloze č.2 smlouvy s vyznačením čerpacích stanic RoBiN OIL v celé České republice.

 

 

 

 

Povinnosti kupujícího

 

 

 

 1. Realizovat veškerý odběr pohonných hmot na čerpacích stanicích uvedených v příloze výhradně pomocí platebních karet RoBiN OIL. (výjimky povolit pouze v případě technické poruchy akceptace karet - a to pouze způsobem "hotovostní platby").
 2. Zajistit proškolení všech pracovníků, kteří budou platební karty RoBiN OIL používat dle "Pokynů k používání karet", které jsou přílohou smlouvy a tyto pokyny v plném rozsahu dodržovat.
 3. Zajistit průběžnou kontrolu používaných platebních karet z hlediska jejich funkčnosti, přidělení pro jednotlivé SPZ a pracovníky a veškeré zjištěné změny sdělit "Prodávajícícmu" do 24   hodin   od   uskutečnění   změny.   (fax:   312285292, tel:312285233) .
 4. V případě znehodnocení platební karty, ztráty platební karty, krádeže či jiných nestandardních situací nahlásí kupující tuto skutečnost na telefonní číslo nepřetržitého dispečinku - 312285233 nebo 312285514. Prodávající učiní veškerá možná opatření, aby karta byla v co nejkratším čase zablokována pro další odběry - nejpozději do 24-ti hodin od hlášení kupujícího. Výměna ztracené, či jinak znehodnocené karty proběhne na základě dispozic kupujícího. Pro výměnu karty je stanoven paušální poplatek ve výši 100 Kč / 1 kus.
 5. Kupující bere na vědomí, že za veškeré odběry pohonných hmot uskutečněné pomocí platebních karet RoBiN OIL zodpovídá a budou účtovány k jeho tíži i v případě nestandardních situací uvedených v čl. IV/4 této smlouvy. V takových případech má však nárok na veškerou součinnost obchodníka při vyšetřování těchto transakcí - včetně součinnosti s orgány činnými v trestním řízení.

 

 

 

 


Karta RoBiN OIL-Partner

Trumf, který vám opravdu zlevní pohonné hmoty.

 

 

Co karta RoBiN OIL-Partner přináší?

 

 • přesnost (podrobná evidence čerpaných pohonných hmot)
 • jednoduchost (bezhotovostní forma úhrady)
 • efektivnost (slevy při následné fakturaci)
 • pohodlnost (pokrytí celého území ČR – viz. mapa sítě RoBiN OIL)
 • jistotu (tzn. kvalitní pohonné hmoty)

 

Jak karta RoBiN OIL-Partner funguje

 1. Na základě smlouvy předá firma RoBiN OIL s.r.o. odběrateli elektronické čipové karty. Ke každému vozidlu odběratele je vydaná jedna karta - tím je zajištěna přesná a přehledná evidence všech čerpání pohonných hmot.
 2. Odběratel složí u firmy RoBiN OIL s.r.o. finanční jistinu, jejíž výše byla dohodnuta při podpisu smlouvy.
 3. Od tohoto okamžiku mohou pracovníci odběratele čerpat pohonné hmoty v síti čerpacích stanic RoBiN OIL.
 4. Čerpání pohonných hmot potvrdí každý uživatel karty RoBiN OIL - Partner přes elektronický terminál. Obsluha čerpací stanice mu vydá doklad (nedaňový) o odběru daného produktu. Jednotlivé odběry pak průběžně „snižují“ výši finanční jistiny.
 5. Při uzavření fakturačního období je odběrateli vystavena faktura, jejíž přílohou je podrobný přehled všech odběrů s uvedeným místem, časem, SPZ, druhem, množstvím, cenou a celkovou cenou odběru. Pro každou SPZ pak následuje součet načerpaných litrů. Součástí těchto dokladů je i vyčíslení celkové slevy, která je násobkem součtu načerpaných litrů a litrové slevy dohodnuté ve smlouvě.
 6. Odběratel fakturu ve smluvně dohodnuté splatnosti uhradí a uhrazená částka je okamžitě „přičtena“ ke složené záloze. Pracovníkům odběratele je tak umožněno další bezproblémové čerpání pohonných hmot.

 

Jak je řešena bezpečnost karty RoBiN OIL - Partner?

 1. Základním bezpečnostním prvkem je vlastní karta RoBiN OIL - Partner. Jedná se o mikroprocesorovou čipovou kartu splňující normy ISO 7816-1,2,3.
 2. Jakékoliv použití karty je podmíněno znalostí PINu. Tento kód si nastavuje uživatel karty a je známý pouze jemu. Jestliže je dodržena základní podmínka společná pro všechny elektronické karty, tzn. uložení karty a PINu na různých místech, nemůže dojít k zneužití karty cizí osobou.

 

Jak lze karty RoBiN OIL - Partner získat?

 

 1. Zástupce firmy RoBiN OIL předjedná s odběratelskou firmou podmínky pro uzavření smlouvy o používání elektronických čipových karet RoBiN OIL - Partner. Odběratel předá zástupci firmy RoBiN OIL s.r.o. tyto dokumenty:
 • Živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku.
 • Osvědčení o DIČ.
 • Přehled vozidel s uvedenými SPZ, povolenými pohonnými hmotami a povolenými denními finančními limity. Na tomto přehledu budou uvedeny i kontaktní osoby pro věci smluvní, technické a finanční.
 1. Následně statutární zástupce odběratele a statutární zástupce firmy RoBiN OIL s.r.o. dohodnou konečnou verzi podmínek a stvrdí dohodu podpisem smlouvy.
 2. Zástupce firmy RoBiN OIL s.r.o. pak předá odběrateli čipové karty vyrobené na základě podkladů předaných při úvodních jednáních.

 

 

Stav čerpacích stanic ke 1.07.2010

 

 

 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě o přijímání a používání platebních karet RoBiN OIL

 

Pokyny k používání karet.

 

 1. Čerpání pohonných hmot u výdejního stojanu provádějte standardním způsobem.
 2. Před úhradou čerpání informujte obsluhu o platbě kartou RoBiN OIL.
 3. Na výzvu obsluhy zasuňte kartu do čtečky PIN kódů. Karta se zasouvá čipem vzhůru, ve směru šipek natištěných na levé straně karty.
 4. Zadejte PIN karty. Při zadávání PIN kódu dbejte na jeho utajení.
 5. Klávesou F1 povolte úhradu pohonných hmot.
 6. Překontrolujte celkovou částku v Kč na displeji čtečky PIN kódů. Pokud je zadání správné, potvrďte hodnoty tlačítkem Enter .
 7. Svým podpisem na vytištěném dokladu potvrďte provedenou transakci. Převezměte od obsluhy čerpací stanice kopii potvrzení odběru.
 8. Pokud nemůžete uhradit čerpání kartou RoBiN OIL (zapomněli jste PIN; karta nemá povolený produkt, který jste načerpali; na kartě není potřebný zůstatek), proveďte úhradu jiným způsobem (hotově, bankovní kartou, kartou CCS).

 

UPOZORNĚNÍ!

Nikdy nenoste společně čipovou kartu RoBiN OIL a její PIN !!!

Dodržováním tohoto pokynu zabráníte v případě ztráty nebo odcizení karty jejímu zneužití.

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na našich kontaktních číslech.

 

 

 

RoBiN OIL s.r.o.

Libušina 172

272 03 Kladno 3

Tel. +420 312 285 514

Fax +420 312 285 292

email : karty@robinoil.cz